Notice: Undefined variable: defaultImagePath in /www-35/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 136

2010. november 5.-én emléktáblát avattak Veszprémben, annak az egykori banképületnek a falán, ahol a koronaőrök 1944. november és december hónapokban, a második világháború pusztításai ellen védték a Szent Koronát. Az avatás óta minden év novemberében ünnepélyes koszorúzással emlékeznek meg a Szent Korona
őreiről Veszprémben.

Ezzel a figyelemreméltó gesztussal tiszteleghetünk a II. világháború végén helytálló 15 fős koronaőrség előtt, melynek tagjai
1944. november 6.-án megmentették nemzetünk, a keresztény magyar államiság jelképeit – a Szent Koronát a jogarral, az országalmával és a karddal –, és védelem alá helyezve Veszprémbe szállították. Az emlékjel ma azon a sziklafalon található, amely mögött egykor a Nemzeti Bank értékeit is őrző sziklabarlangban a koronát és a koronázási ereklyéket elrejtették és őrizték.

Az avatás évében az ünnepség a Szent Korona másolatának behozatalával kezdődött, amely után a jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd a megjelenteket dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy ez a nap egyben ünnep is. Számtalan példája volt ugyanis annak az utóbbi időben, hogy Veszprém megmutatta, mennyire büszke a hagyományaira, történelmére. A város vezetői, pedig mindent megtesznek azért, hogy ezt a történelmet mások is megismerhessék.                                      

A képviselő hangsúlyozta: „a mai nap azt mutatja meg, hogy a város büszke a katona hagyományaira, hiszen Veszprém régi katonaváros. De ünnep ez a nap azért is, mert az emléktábla létrehozására rövid idő alatt egy olyan széleskörű összefogás jött létre, amely mindenki számára példaértékű lehet.”                                                                                                          

 Az emléktábla

Az emléktábla története 2010 év tavaszán kezdődött, amikor felmerült hogy a koronaőrök cselekedetét a Veszprémbe látogatóknak be kellene mutatni. Az ötlet megvalósítására összefogtak a civilek, az országgyűlési képviselők, valamint a városban települő katonai szervezetek is.

„A kezdeményezést a kezdettől támogatta a Honvédelmi Minisztérium, és személyesen Hende Csaba miniszter is. Köszönet ezért a segítségért!” – emelte ki dr.Horváth Zsolt.

Hende Csaba ünnepi beszédében hangsúlyozta: „a múltra való emlékezés, a jövő iránti elkötelezettség. Azoknak a hősöknek újítjuk meg az emlékét, akik a legnehezebb időkben átmentették a magyar Szent Koronát és vele mindazt, amit jelent: a nemzetet, a hazát, a szabadságot és az alkotmányosság ügyét.”

Hende Csaba honvédelmi miniszter az ünnepségen

A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy a koronaőrök olyan nemzeti értéket mentettek meg a hazának, „amit ember nem vehet el, és ember nem adhat meg, mert ez a kezdetektől hozzátartozott a magyarság lényegéhez”. Ezek a hősök, a koronaőrség tagjai, hivatásos katonák voltak, akik a feladatukat végezték. Egy vesztes háborúban, az összeomlás kellős közepén vittek végbe egy szinte lehetetlen küldetést.

Meg kellett menteniük a Szent Koronát és ők nem hagyták, hogy ez az ereklye az országot megszálló diktatórikus csapatok kezébe kerüljön. Nem hagyták elkallódni a „háborús támadások poklában,” a bombázásokban és az állandó ágyútüzekben.

Hende Csaba elmondta azt is, hogy az egykori koronaőrök akkor bebizonyították, „nincs az a biztonsági rendszer és intézkedés, amely felérne egy maroknyi életre-halálra elkötelezett, a szakmáját jól értő magyar katonával!” A koronázási ékszerek őrzésére kijelölt bunker a harcok során kiégett, a koronaőrök, ha kellett, szenes pincékben, marhavagonban és teherautón menekítették a Szent Koronát. Mindig mellette voltak és őrizték.

„Felmutatták és magasra emelték a legszebb honvéd erényeket: a hűséget, a becsületet, a vitézséget, a fizikai állóképességet, a bátor és megfontolt cselekvőképességet, a szellemes és leleményes kötelesség teljesítést és a szolgálati titoktartást. Mindazt, amivel a magyar katonák, honvédek ezer éven át megőrizték a magyar hazánkat”, majd arról beszélt, hogy a szolgálat ellátása közben különös kapcsolat alakult ki a koronaőrök és a rájuk bízott koronázási ékszerek között.

Mindezt parancsnokuk, Pajtás Ernő ezredes így fogalmazta meg: „mi megvédjük a Szent Koronát, a Szent Korona megvéd minket!” Ez a küldetés olyan méltóságot, tartást és erőt adott annak a maroknyi magyar katonának, amely átlendítette őket minden nehézségen, viszontagságon és veszélyen.

A miniszter beszédében kihangsúlyozta, hogy "a koronaőrök ezt a küldetést, a második világháború legfényesebb haditetteként, sikeresen teljesítették. A szövetséges amerikai csapatoknak is csak az után voltak hajlandóak átadni a rájuk bízott kincset, miután meggyőződtek arról, hogy nem hadizsákmányként fogják kezelni és megkapja az őt megillető tiszteletet és védelmet."

Korabeli fotó a Szent Korona őreiről

„Az amerikai nemzet kezébe tették le a magyar nemzetet megjelenítő Szent Koronát. Az ő kezükbe tették le azt a reményt, hogy egyszer még visszatérhet egy szabad Magyarországra. A reményt, hogy egy szétbombázott és megszállt országban egyszer még a magyarság az őseihez hasonlóan a saját erejéből és a saját akaratából építheti fel a maga államát”.

A honvédelmi miniszter befejezésül azt kívánta, hogy: „ez az emléktábla, ami újra felidézi a koronaőrök emlékét, legyen egy újabb kapocs, ami összefűzi a polgárokat és a veszprémi helyőrséget.”

Az emlékjel koszorúzása 2010-ben

Az emléktáblát Hende Csaba, dr. Horváth Zsolt és Porga Gyula, Veszprém polgármestere leplezte le, majd közösen elhelyezték a megemlékezés koszorúját is. Ezt követően Márfi Gyula érsek, a katolikus egyház nevében megáldotta az emléktáblát, majd Jákob János ezredes protestáns tábori püspökség hivatalvezetője a példabeszédében méltatta a koronaőrök hőstettét.

 

2011-ben a megemlékezést a Szent Korona-emlékműnél november 10-én tartották a honvédség, a tábori lelkészség és Márfi Gyula érsek részvételével. Az esemény díszvendége dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes volt, aki beszédében rámutatott, hogy 1944 novemberében és decemberében, amikor a Szent Korona Veszprémben volt, az ország még kettős megszállás alatt állt. Ezért fogalmazhatunk úgy is, hogy a Szent Koronával tulajdonképpen az ezeréves magyar állam menekült erre az ideiglenes menhelyre a kétfajta pogányság elől, hiszen a megszállók – mindegy, hogy nemzeti szocialista vagy kommunista alapon –, de üldözték a Szent Koronát. Akik pedig menekítették, keresztények voltak és demokraták. S ők nemcsak a Szent Koronában hittek, hanem abban is, hogy a magyar nemzetnek jövője van. Hittek benne, hogy a leáldozóban lévő nemzeti szocialista diktatúrához hasonlóan a magát győztesnek tekintő kommunista éra is megszűnik majd, és visszatér a szabadság.

Dr. Navracsics Tibor beszédet mondott az emléktáblánál

Márfi érsek elmélkedésében hangsúlyozta, hogy a Szent Korona számára mindig is a hazaszeretetnek és a keresztény hitnek az összetartozását szimbolizálta. Emlékeztetett Gerbert bencés apátra, a későbbi II. Szilveszter pápára, aki a koronát küldte Szent István királynak, s akinek uralkodását e korona szentesítette. Jákob János ezredes, protestáns tábori püspök fohászában a történelem Urához fordult, hálát adott és segítségét kérte, hogy eleink tanúságtevő példáját követve éljünk, és emléküket méltón megőrizzük.

 Márfi Gyula érsek 

2012-ben a Keresztény Katonák Szövetsége és a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány tartott megemlékezést a veszprémi Szent Korona emlékjelnél. 

Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő, a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke arra emlékeztetett, hogy az emlékjel két éve közadakozásból, magánszemélyek, civil szervezetek és önkormányzatok adományaiból valósult meg, ezért a megemlékezés az összefogás napja is.

Az ünnepség szónoka az Országgyűlés elnöke volt. A Szent Korona a mindenkori magyar állam élő jelképe, a nemzeti egység kifejezője- fogalmazott beszédében Kövér László. A Házelnök szerint a Szent Korona kellett ahhoz, hogy politikai, erkölcsi és szellemi értelemben is Európába érjünk, megteremtette a lehetőségét, hogy Magyarország is az európai civilizáció alkotója legyen. Kövér László hangsúlyozta: Szent István koronája az ország határain túl élő magyarság jussa is, mert a nemzet nemzet marad, bárhol húzzák is meg az országhatárokat. A korona - amely képes ezer év dicsőségét magába sűríteni - valamennyi magyar összetartozásának örök szimbóluma. 

Kövér László az Országgyűlés elnöke a 2012 -es megemlékezésen

A megemlékezésen részt vett Takács Szabolcs a Veszprém Megyei Kormányhivatal kabinetvezetője valamint Polgáry Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke is. A beszédeket követően ökumenikus liturgiát celebrált dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Jákob János protestáns tábori püspök. A megemlékezés zárásaként a részt vevő politikusok, a helyi civil szervezetek, valamint a honvédség képviselői egy-egy koszorút helyeztek el az emlékhelynél.

Jákob János protestáns tábori püspök

Vannak olyan értékeink, melyekért bárki az életét áldozná. Ezek legtöbbször személyes, családi értékek. Azonban voltak és vannak olyan emberek, akik bárhol és bármikor az életüket áldoznák és áldozták a közös értékeinkért, a hazáért, a szabadságért és a Szent Korona védelméért. A mai ünnepségen őrájuk emlékezünk. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő az egykori koronaőrök tiszteletére rendezett megemlékezést 2013-ban Veszprémben. 

 Dr. Horváth Zsolt megnyitotta a 2013-as ünnepséget

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter ünnepi beszédében elmondta, hogy a legtöbb település rendelkezik a helyi közösség számára fontos eseményt megörökítő műemlékkel, szoborral, emléktáblával. Minden egyes helyi emlék egyben nemzeti emlék is, hiszen a nemzet történelme a helyi eseményekből áll össze. Itt mégis többről van szó, egy olyan emlékjelről, ami nem csak nekünk, veszprémieknek fontos. A nemzeti történelem egyik meghatározó, üzenetértékű része, hiszen a Szent Korona jelentőségéből adódóan minden esemény ami vele történik, országos jelentőségű. Minden ország számára vannak olyan szimbolikus értékek vagy valóságos értéktárgyak, melyek a nemzeti önazonosság, a nemzeti lét és történelem tartóoszlopai. Számunkra ilyen érték a Szent Korona. 

Az ünnepi köszöntőt követően, a részt vevők elhelyezték az emlékezés virágait a Szent Korona emlékjel előtt. A megemlékezésen közreműködött a Magyar Légierő Zenekara.

 

 Emléktábla avatás a Szent Korona őreinek tiszteletére 2010.11.05. című videó

 

 

 

Forrás:

www.taborilelkesz.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/

http://www.vehir.hu

http://www.veszprem.hu

 

 

 

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi