Notice: Undefined variable: defaultImagePath in /www-35/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 136

Notice: Undefined variable: defaultImagePath in /www-35/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 136
 • Emlékezés a Szent Korona őreire

  Hozzáadva: 2014.04.02. 10:55

  2010. november 5.-én emléktáblát avattak Veszprémben, annak az egykori banképületnek a falán, ahol a koronaőrök 1944. november és december hónapokban, a második világháború pusztításai ellen védték a Szent Koronát. Az avatás óta minden év novemberében ünnepélyes koszorúzással emlékeznek meg a Szent Korona
  őreiről Veszprémben.

  Ezzel a figyelemreméltó gesztussal tiszteleghetünk a II. világháború végén helytálló 15 fős koronaőrség előtt, melynek tagjai
  1944. november 6.-án megmentették nemzetünk, a keresztény magyar államiság jelképeit – a Szent Koronát a jogarral, az országalmával és a karddal –, és védelem alá helyezve Veszprémbe szállították. Az emlékjel ma azon a sziklafalon található, amely mögött egykor a Nemzeti Bank értékeit is őrző sziklabarlangban a koronát és a koronázási ereklyéket elrejtették és őrizték.

  Az avatás évében az ünnepség a Szent Korona másolatának behozatalával kezdődött, amely után a jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd a megjelenteket dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy ez a nap egyben ünnep is. Számtalan példája volt ugyanis annak az utóbbi időben, hogy Veszprém megmutatta, mennyire büszke a hagyományaira, történelmére. A város vezetői, pedig mindent megtesznek azért, hogy ezt a történelmet mások is megismerhessék.                                      

  A képviselő hangsúlyozta: „a mai nap azt mutatja meg, hogy a város büszke a katona hagyományaira, hiszen Veszprém régi katonaváros. De ünnep ez a nap azért is, mert az emléktábla létrehozására rövid idő alatt egy olyan széleskörű összefogás jött létre, amely mindenki számára példaértékű lehet.”                                                                                                          

   Az emléktábla

  Az emléktábla története 2010 év tavaszán kezdődött, amikor felmerült hogy a koronaőrök cselekedetét a Veszprémbe látogatóknak be kellene mutatni. Az ötlet megvalósítására összefogtak a civilek, az országgyűlési képviselők, valamint a városban települő katonai szervezetek is.

  „A kezdeményezést a kezdettől támogatta a Honvédelmi Minisztérium, és személyesen Hende Csaba miniszter is. Köszönet ezért a segítségért!” – emelte ki dr.Horváth Zsolt.

  Hende Csaba ünnepi beszédében hangsúlyozta: „a múltra való emlékezés, a jövő iránti elkötelezettség. Azoknak a hősöknek újítjuk meg az emlékét, akik a legnehezebb időkben átmentették a magyar Szent Koronát és vele mindazt, amit jelent: a nemzetet, a hazát, a szabadságot és az alkotmányosság ügyét.”

  Hende Csaba honvédelmi miniszter az ünnepségen

  A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy a koronaőrök olyan nemzeti értéket mentettek meg a hazának, „amit ember nem vehet el, és ember nem adhat meg, mert ez a kezdetektől hozzátartozott a magyarság lényegéhez”. Ezek a hősök, a koronaőrség tagjai, hivatásos katonák voltak, akik a feladatukat végezték. Egy vesztes háborúban, az összeomlás kellős közepén vittek végbe egy szinte lehetetlen küldetést.

  Meg kellett menteniük a Szent Koronát és ők nem hagyták, hogy ez az ereklye az országot megszálló diktatórikus csapatok kezébe kerüljön. Nem hagyták elkallódni a „háborús támadások poklában,” a bombázásokban és az állandó ágyútüzekben.

  Hende Csaba elmondta azt is, hogy az egykori koronaőrök akkor bebizonyították, „nincs az a biztonsági rendszer és intézkedés, amely felérne egy maroknyi életre-halálra elkötelezett, a szakmáját jól értő magyar katonával!” A koronázási ékszerek őrzésére kijelölt bunker a harcok során kiégett, a koronaőrök, ha kellett, szenes pincékben, marhavagonban és teherautón menekítették a Szent Koronát. Mindig mellette voltak és őrizték.

  „Felmutatták és magasra emelték a legszebb honvéd erényeket: a hűséget, a becsületet, a vitézséget, a fizikai állóképességet, a bátor és megfontolt cselekvőképességet, a szellemes és leleményes kötelesség teljesítést és a szolgálati titoktartást. Mindazt, amivel a magyar katonák, honvédek ezer éven át megőrizték a magyar hazánkat”, majd arról beszélt, hogy a szolgálat ellátása közben különös kapcsolat alakult ki a koronaőrök és a rájuk bízott koronázási ékszerek között.

  Mindezt parancsnokuk, Pajtás Ernő ezredes így fogalmazta meg: „mi megvédjük a Szent Koronát, a Szent Korona megvéd minket!” Ez a küldetés olyan méltóságot, tartást és erőt adott annak a maroknyi magyar katonának, amely átlendítette őket minden nehézségen, viszontagságon és veszélyen.

  A miniszter beszédében kihangsúlyozta, hogy "a koronaőrök ezt a küldetést, a második világháború legfényesebb haditetteként, sikeresen teljesítették. A szövetséges amerikai csapatoknak is csak az után voltak hajlandóak átadni a rájuk bízott kincset, miután meggyőződtek arról, hogy nem hadizsákmányként fogják kezelni és megkapja az őt megillető tiszteletet és védelmet."

  Korabeli fotó a Szent Korona őreiről

  „Az amerikai nemzet kezébe tették le a magyar nemzetet megjelenítő Szent Koronát. Az ő kezükbe tették le azt a reményt, hogy egyszer még visszatérhet egy szabad Magyarországra. A reményt, hogy egy szétbombázott és megszállt országban egyszer még a magyarság az őseihez hasonlóan a saját erejéből és a saját akaratából építheti fel a maga államát”.

  A honvédelmi miniszter befejezésül azt kívánta, hogy: „ez az emléktábla, ami újra felidézi a koronaőrök emlékét, legyen egy újabb kapocs, ami összefűzi a polgárokat és a veszprémi helyőrséget.”

  Az emlékjel koszorúzása 2010-ben

  Az emléktáblát Hende Csaba, dr. Horváth Zsolt és Porga Gyula, Veszprém polgármestere leplezte le, majd közösen elhelyezték a megemlékezés koszorúját is. Ezt követően Márfi Gyula érsek, a katolikus egyház nevében megáldotta az emléktáblát, majd Jákob János ezredes protestáns tábori püspökség hivatalvezetője a példabeszédében méltatta a koronaőrök hőstettét.

   

  2011-ben a megemlékezést a Szent Korona-emlékműnél november 10-én tartották a honvédség, a tábori lelkészség és Márfi Gyula érsek részvételével. Az esemény díszvendége dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes volt, aki beszédében rámutatott, hogy 1944 novemberében és decemberében, amikor a Szent Korona Veszprémben volt, az ország még kettős megszállás alatt állt. Ezért fogalmazhatunk úgy is, hogy a Szent Koronával tulajdonképpen az ezeréves magyar állam menekült erre az ideiglenes menhelyre a kétfajta pogányság elől, hiszen a megszállók – mindegy, hogy nemzeti szocialista vagy kommunista alapon –, de üldözték a Szent Koronát. Akik pedig menekítették, keresztények voltak és demokraták. S ők nemcsak a Szent Koronában hittek, hanem abban is, hogy a magyar nemzetnek jövője van. Hittek benne, hogy a leáldozóban lévő nemzeti szocialista diktatúrához hasonlóan a magát győztesnek tekintő kommunista éra is megszűnik majd, és visszatér a szabadság.

  Dr. Navracsics Tibor beszédet mondott az emléktáblánál

  Márfi érsek elmélkedésében hangsúlyozta, hogy a Szent Korona számára mindig is a hazaszeretetnek és a keresztény hitnek az összetartozását szimbolizálta. Emlékeztetett Gerbert bencés apátra, a későbbi II. Szilveszter pápára, aki a koronát küldte Szent István királynak, s akinek uralkodását e korona szentesítette. Jákob János ezredes, protestáns tábori püspök fohászában a történelem Urához fordult, hálát adott és segítségét kérte, hogy eleink tanúságtevő példáját követve éljünk, és emléküket méltón megőrizzük.

   Márfi Gyula érsek 

  2012-ben a Keresztény Katonák Szövetsége és a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány tartott megemlékezést a veszprémi Szent Korona emlékjelnél. 

  Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő, a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke arra emlékeztetett, hogy az emlékjel két éve közadakozásból, magánszemélyek, civil szervezetek és önkormányzatok adományaiból valósult meg, ezért a megemlékezés az összefogás napja is.

  Az ünnepség szónoka az Országgyűlés elnöke volt. A Szent Korona a mindenkori magyar állam élő jelképe, a nemzeti egység kifejezője- fogalmazott beszédében Kövér László. A Házelnök szerint a Szent Korona kellett ahhoz, hogy politikai, erkölcsi és szellemi értelemben is Európába érjünk, megteremtette a lehetőségét, hogy Magyarország is az európai civilizáció alkotója legyen. Kövér László hangsúlyozta: Szent István koronája az ország határain túl élő magyarság jussa is, mert a nemzet nemzet marad, bárhol húzzák is meg az országhatárokat. A korona - amely képes ezer év dicsőségét magába sűríteni - valamennyi magyar összetartozásának örök szimbóluma. 

  Kövér László az Országgyűlés elnöke a 2012 -es megemlékezésen

  A megemlékezésen részt vett Takács Szabolcs a Veszprém Megyei Kormányhivatal kabinetvezetője valamint Polgáry Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke is. A beszédeket követően ökumenikus liturgiát celebrált dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Jákob János protestáns tábori püspök. A megemlékezés zárásaként a részt vevő politikusok, a helyi civil szervezetek, valamint a honvédség képviselői egy-egy koszorút helyeztek el az emlékhelynél.

  Jákob János protestáns tábori püspök

  Vannak olyan értékeink, melyekért bárki az életét áldozná. Ezek legtöbbször személyes, családi értékek. Azonban voltak és vannak olyan emberek, akik bárhol és bármikor az életüket áldoznák és áldozták a közös értékeinkért, a hazáért, a szabadságért és a Szent Korona védelméért. A mai ünnepségen őrájuk emlékezünk. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő az egykori koronaőrök tiszteletére rendezett megemlékezést 2013-ban Veszprémben. 

   Dr. Horváth Zsolt megnyitotta a 2013-as ünnepséget

  Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter ünnepi beszédében elmondta, hogy a legtöbb település rendelkezik a helyi közösség számára fontos eseményt megörökítő műemlékkel, szoborral, emléktáblával. Minden egyes helyi emlék egyben nemzeti emlék is, hiszen a nemzet történelme a helyi eseményekből áll össze. Itt mégis többről van szó, egy olyan emlékjelről, ami nem csak nekünk, veszprémieknek fontos. A nemzeti történelem egyik meghatározó, üzenetértékű része, hiszen a Szent Korona jelentőségéből adódóan minden esemény ami vele történik, országos jelentőségű. Minden ország számára vannak olyan szimbolikus értékek vagy valóságos értéktárgyak, melyek a nemzeti önazonosság, a nemzeti lét és történelem tartóoszlopai. Számunkra ilyen érték a Szent Korona. 

  Az ünnepi köszöntőt követően, a részt vevők elhelyezték az emlékezés virágait a Szent Korona emlékjel előtt. A megemlékezésen közreműködött a Magyar Légierő Zenekara.

   

   Emléktábla avatás a Szent Korona őreinek tiszteletére 2010.11.05. című videó

   

   

   

  Forrás:

  www.taborilelkesz.hu

  http://www.kormanyhivatal.hu/

  http://www.vehir.hu

  http://www.veszprem.hu

   

   

   

  Tovább

 • Kulturális Közfoglalkoztatás

  Hozzáadva: 2014.03.12. 09:14

  2013 novemberében egy olyan országos közfoglalkoztatási program indult el a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, mely újító módon használja ki a közfoglalkoztatás kereteit. A program a foglalkoztatás növelése mellett, a helyi közösségek és kultúra megerősítését, valamint az értékmegőrzést tűzte ki céljául. Az értékteremtő munkát végző kulturális közfoglalkoztatottak a program keretében megvalósuló képzéssel, valamint a munka során szerzett tapasztalatokkal, az elsődleges munkaerőpiacon hasznosítható tapasztalatokra tesznek szert, az általuk végzett közmunka pedig segíti őket a későbbi munkavállalás során.

  A projekt által a közfoglalkoztatottak betekintést nyernek a közösségszervező- és közművelődési munkába, részt vesznek helyi rendezvények megszervezésében, civil szervezetek életében, a helyi kulturális és közösségi értékek feltérképezésében, közösségi koncepciók előkészítésében, közösségszervezésben és más tevékenységekben.

  A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Horváth Zsolt is úgy gondolta, hogy a veszprémi civil szervezetek között zászlós hajónak kell lenniük a kulturális közfoglalkoztatás megvalósításában. A jelentkezők közül négy, 20 és 30 év közötti fiatalt választottak ki, akik a 2014. április 30.-ig tartó program keretében elősegíthetik az Alapítvány munkásságát. A szerencsés kiválasztottak már az első találkozón megismerkedhettek az elkövetkezendő időszakban végrehajtásra váró egyéni, személyre szabott és közös feladataikkal. Az Alapítvány elnöke, aki már évek óta szívén viseli a hungarikumok és helyi értékek feltárását, bevonta a fiatalokat egy olyan kialakuló szemlélet népszerűsítésébe, amelynek a lényege, hogy tudatosítsák a helyiekben, hogy minden településnek van értéke, s ezek számbavétele csak közös cselekvésként valósítható meg. Így a közfoglalkoztatottak, mondhatni a magyarság szempontjából egy hasznos tevékenységbe kapcsolódhatnak be, ezzel példát mutatva a társadalom többi tagjának. 

  A négy mentorált kulturális értékmentő bemutatkozik:

  Stumpf Rebeka Taliándörögd szülötte, aki már korábban is foglalkozott szabadidejében a Veszprém megyei értékek felkutatásával. Rebeka középiskolai tanulmányait Balatonalmádi neves Kéttannyelvű Gimnáziumában végezte. Már a diákévek alatt bekapcsolódott a lakóhelye környékén meghirdetett önkéntes kulturális programokba. A ma már országszerte ismert, évente zajló Művészetek - völgye rendezvényen is szívesen segédkezett a családja vendéglőjében. Rebeka mindig is büszke volt a csodálatos környezetben található szülőföldjére, és ennek köszönhetően 2013-ban azonnal jelentkezett a Pannon Ifjúsági Értékőr Mozgalom felhívására. A program keretében elsajátított információkból és pozitív tapasztalatokból kifolyólag továbbra is támogatni fogja az Értékőr Hálózat népszerűsítését. Rebeka szerint az élete folyamán, a későbbiekben is meghatározó lesz a lakókörnyezetéhez való kötődés. A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány keretei között így nem véletlen, hogy rá osztották az Értékőr program feldolgozását. Vidám, fiatalos lendülettel járul hozzá a kis csapat munkásságához.

   

  Varsányi Bernadett egy kicsit kakukktojás az értékmentők között, mivel egyedül ő képviseli az urbánus gondolkodásmódot. Hiszen születése óta a városhoz köthető az élete, bár volt egy kis időszak, amikor átélhette milyen is lehet a vidéki élet, mégis a városban telepedett le. Bernadett Nagykanizsán született, majd több kitérő után Veszprém városában lelt otthonra. A költözések során újabb és újabb helyi sajátosságokkal ismerkedhetett meg. Bár geográfus végzettségéből kiindulva, korábban is foglalkozott Magyarország kultúrföldrajzával. A közép- és dél-európai utazásai során rájött, hogy a magyarság hagyományai egyedülállóak és meg kell őket őrizni a jövő generációi számára. Így nagyon örült a lehetőségnek, amikor megtudta, hogy a munkaadó civil szervezet valójában mivel foglalkozik. A korábbi munkatapasztalatoknak köszönhetően Bernadett lett a csapat „szócsöve”. Írásbeli és szóbeli kommunikációs kapacitása miatt az Alapítvány elnöke rábízta a sajtó- és médiafelelős szerepét.

   

  Toskáni - Pál Tamás személyisége is egy újabb színt, irányvonalat vitt az értékmentők csoportjába. Tamás olasz gyökereiből kiindulva többször foglalkozott családfája felkutatásával, amelynek eredményeként több érdekes momentumra bukkant lakóhelyével kapcsolatban. Ennek következtében ma már követendő képviselője a Balatonalmádi és környékén fellelhető értékek, hagyományok védelmének. Tamás több helyi közösségi esemény résztvevője, így még külföldi felmenői ellenére is tanúbizonyságot mutat a ragaszkodása a magyar honhoz. A környezet mérnöki diploma megszerzése csak megerősítette abban, hogy helye van a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány értékőrző tevékenységében. Tamás képviseletében statisztikai felmérések készülnek Veszprém megyéről az értékfeltárások vetületében. Valamint, kreativitásával hozzájárul a munkaadó civil szervezet webes arculatának kialakításához.

   

                   Kropf Milán az értékőrzés iránti elhivatottsága, már több éves múltra tekint vissza.  Hiszen mesterségével, a fafaragással is olyan sajátosságot, egyediséget örökít meg, amely hazánk egy kis szegletére évszázadokon keresztül jellemző volt. Igazi bakonybéli lakosként Milánba születése óta beivódott a Bakony adta káprázatos természeti környezet iránti szeretet. Talán ennek is betudható, hogy majd 10 évnyi budapesti tapasztalatszerzést követően újra visszavágyódott a páratlan természeti értékekkel bíró dunántúli falucskába. Mindig is érdeklődött az ősi, népi mesterségek iránt, így kezdett el tanulni fafaragást a térség talán egyik legelismertebb mesterétől. Ezért, amikor bekerült az Alapítvány négy főből álló csapatába, akkor nem volt kérdés Milán feladata. Részletes kutatómunkával, és minden tudásával feldolgozza mind azt, amit a Bakonyi míves és pásztor faragásról tudni kell. El kell még mondani Milánról, hogy a korábbi informatikai tanulmányainak köszönhetően, sok esetben technikai tudásával is kisegíti az Alapítvány és kollegái munkásságát.

   

   

  Tovább

 • „Pedagógusok a kistelepülésekért” díj

  Hozzáadva: 2014.02.11. 20:04

  Az első jelentős esemény az alapítvány életében a „Pedagógusok a kistelepülésekért” díj létrehozása 2007-ben. A díjat, azzal a hiánypótló céllal alapították, hogy elismerjék azokat a pedagógusokat, akik munkáját csak ritkán méltatják. Hiszen, az ő feladatuk sokkal szerteágazóbb, mint más tanítóké, tanároké, vagy épp óvónőké. Az ő munkájuk egyben nevelés, közösségépítés, épp ezért ezek a pedagógusok településükért is sokat tesznek, közéleti tevékenységet is folytatnak. Ezt fejezi ki a díj mottója is: „Általában is igaz, de egy kistelepülésen még inkább, hogy egy iskola sokkal több, mint egy oktatási intézmény, egy pedagógus pedig jóval többet tesz annál, minthogy megtanítja írni, olvasni és számolni a gyerekeket.” 

  Tovább

 • Alapítványról

  Hozzáadva: 2014.03.12. 08:57

  „Szeresd a magyart, de ne faragd le – szóla –
  Erejét, formáját, durva kérgét róla:
  Mert mi haszna simább, ha jól megfaragják?      
  Nehezebb eltörni a faragatlan fát.”

   (Arany János: Toldi estéje) 

   

  Értékek, kincsek, közösségek, értékteremtők és értékőrök: A Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítványról

   

  A Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány 2007-ben jött létre. A szervezet létrehozója és kitalálója dr. Horváth Zsolt kuratóriumi elnök, aki 2006 ás 2014 között Veszprém megye 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Hungarikum Bizottság Értéktár Koordinációs megbízottja, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke, a Veszprém megyei hungarikum mozgalom elindítója.

  Az alapítvány legfontosabb célkitűzései:

  • a térség múltját és jelenét bemutató kiadványok készítése
  • részvétel a térségben élők számára nyújtandó képzések, továbbképzések szervezésében
  • szakmai konferenciák, kulturális programok szervezése
  • aktív részvétel a térség hagyományainak, értékeinek megőrzésében, a következő generáció számára történő közvetítésében
  • térségi médiumok létrehozása
  • elősegíteni a térségben tevékenykedő civil szervezetek hatékony együttműködését              

   

  Az alapítvány eddigi tevékenységének (az első hét év) legfontosabb állomásai, amely történésekről részletesen is olvashatnak az egyes menüpontok alatt:                                                                  

  • „Pedagógusok a kistelepülésekért” díj létrehozása és működtetése (2007-2013)
  • „Térségi Tavaszi Fesztivál” rendezvénysorozat létrehozása és megvalósítása (2008-2013)
  • „Az igazit nem hamisítom, a hamisat nem igazítom” – dokumentum kötet kiadása dr. Horváth Balázs emlékére (2008)
  • A térség értékeit bemutató és összegyűjtő könyvek kiadása:

                 „Hagyományok, értékek és hungarikumok Veszprém megyében” – (2010)

                 „Lovak, lovasok – lovas hagyományok, értékek és hungarikumok Veszprém megyében” – (2011)

                 „Ízek, illatok, receptek –a vidék éléskamrája” – (2013)

                 „Hagyományok, magyar értékek és hungarikumok Veszprém megyében” – (2014)

  •  A „Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat” létrehozása (2011)
  •  A „szeresdamagyart.hu” internetes honlap létrehozása és működtetése (2012)

  Büszkék vagyunk eddig elért eredményeinkre, de tudjuk, hogy egyedül nem sikerült volna. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, együttműködő partnerünknek a segítséget.

  Arra kérünk mindenkit, segítsen bennünket a jövőben is, támogassa a Kárpát-medencei hungarikum mozgalom létrejöttét!

   

  Szeresd a magyart! Szeresd Veszprém megyét!

  Tovább

 • Térségi Tavaszi Fesztivál

  Hozzáadva: 2014.02.05. 20:21

  2008 májusában egy hagyományt indított el alapítványunk. Megrendeztük az első Térségi Tavaszi Fesztivált. Nagy örömünkre a veszprémi Gizella Napok betétprogramjaként, Veszprém legszebb terén mutathattuk be a térség kulturális kincseit több száz fős közönségnek, egy mini kézműves vásárral összekötve. Az Óváros téren sok éves hagyomány, hogy a Gizella napok alkalmával a képzőművészeti vásár ideje alatt egy szabadtéri színpadon színes produkciókkal szórakoztatják a közönséget, azonban 2008-ban egy kicsit rendhagyóbbra sikerült a rendezvény.

  Tovább

 • Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat Pannon Értékmentés Másként- avagy így lettek Ők értékőrök

  Hozzáadva: 2014.02.21. 12:35

  A nemzeti értékek védelmében született törvényjavaslat hatására Veszprém megyében is megindult a helyi jellegzetességek összegyűjtésének, ezzel együtt az értéktárak előkészítésének folyamata. 2011-ben a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány által beadott nyertes pályázatnak köszönhetően, megkezdődhetett az Ifjúsági Értékőr Hálózat kiépítése a Fiatalok Lendületben program részeként. A projekt a térségben élő fiatalok aktivitását és önkéntes munkáját hasznosítva gyűjti össze a településeken fellelhető szellemi, természeti, épített és néprajzi értékeket. Az ifjú értékőröket képzett szakemberek segítik a nevezetességek felkutatásában és adminisztrálásában.

  Tovább

Keresés


Notice: Undefined variable: title in /www-35/templates/ptfa/html/mod_articles_categories/default.php on line 12

Kategóriák